இன நல்லுறவுக்கு இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறைகள் | Puttalam | 2017.

”இன நல்லுறவுக்கு இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறைகள்”
”INA NALLURAVUKKU ISLAM KAATUM WALIMURAIGAL” AshShk S.H.M Ismail Salafi JASM Islamiya manadu puttalam 14/01/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.