கணவன் மனைவியை தொட்டாலோ, மனைவி கணவனை தொட்டாலோ வுழு முறியுமா?

கேள்வி : கணவன்  மனைவியை தொட்டாலோ, மனைவி கணவனை தொட்டாலோ வுழு முறியுமா?

இப்னு கலீல்

பதில்:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *