இயற்கை அழிவுகள்’ ஏன் வருகின்றன? | Kuwait | Jumua | 2017.

தலைப்பு; ‘இயற்கை அழிவுகள்’ ஏன் வருகின்றன?

ஜும்மா உரை: S.H.M. இஸ்மாயில் (ஸலஃபி) B.A.Hons

இடம்; Fahaheel,Jumma’h Majid

Date: 22/12/2017.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *