ஸகாத்தின் முக்கியத்துவம் | Video.

உரை: அஷ்ஷெய்க்: இஸ்மாயில் ஸலபி

”ZAKATHIN MUKKIYATUVAM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 01-06-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *