முஸ்லிம்களுக்கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்களும் அதற்கான பதிலும் | Video.

”MUSLIMGALUKKEDIRANA KUTRACHATTUGALUM ADATKANA BATHILUM” ”முஸ்லிம்களுக்கெதிரான குற்றச்சாட்டுக்களும் அதற்கான பதிலும்” Ash Shk S.H.M Ismail Salafi 04/01/2017.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *