இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு அச்சுறுத்தலாகும் சவால்கள்

இஸ்லாத்தின் அகீதாவுக்கு எதிரான அச்சுருத்தல் 2 வகையானது. தெளிவாக இஸ்லாத்தை நிராகரிப்பவர்களால் வரம் அச்சுருத்தல். அடுத்து இஸ்லாத்தின் பெயரால் வரும் அச்சுருத்தல்கள். இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தொன்று தொட்டே இவைகளை அடையாளம் காட்டுவதில் மிகவும் கவனம் செலுத்தினார்கள். அந்த வரலாற்றையும் இன்றைய அகீதாவிற்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களையும் இந்த உரை சுருக்கமாக கையாள்கிறது.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *